direct naar inhoud van Artikel 14 Waarde - Cultuurhistorie
Plan: Kustwerk Katwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0537.bpKATkustwerk-va01

Artikel 14 Waarde - Cultuurhistorie

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Waarde - Cultuurhistorie aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud van de karakteristieke, met de historische ontwikkeling samenhangende structuur en ruimtelijke kwaliteit van het plangebied.

14.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
14.2.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van het college van het bevoegd gezag de volgende werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het ophogen van de bodem met meer dan 0,50 m;
 • b. grondwerkzaamheden, waartoe worden gerekend het afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden;
 • c. het verlagen van het waterpeil;
 • d. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
 • e. het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
 • f. het aanleggen van bos of boomgaard, of het rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
 • g. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen;
 • h. het aanleggen van nieuwe ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
14.2.2 Uitzondering

Het verbod als bedoeld in lid 14.2.1 is niet van toepassing indien:

 • a. op basis van monumenten onderzoek is aangetoond dat de cultuur historische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast;
 • b. de werken en/of werkzaamheden het gewone onderhoud betreffen, met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en beplantingen binnen bestaande tracés van kabels en leidingen;
 • c. de werken en werkzaamheden al in uitvoering waren ten tijde van de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan.
14.2.3 Verlening

Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden wordt verleend indien:

 • a. deze noodzakelijk is voor het in de andere daar voorkomende bestemmingen toegestane gebruik van de grond of;
 • b. door de aanlegwerkzaamheden geen onevenredige aantasting van de cultuurhistorische waarde van het aangewezen gebied plaatsvindt.
14.3 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
14.3.1 Verbod

Het is verboden op of in deze gronden als bedoeld in lid 14.1 zonder of in afwijking van een vergunning voor het slopen van een bouwwerk, de aanwezige bouwwerken te slopen.

14.3.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in lid 14.3.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

 • a. mogen worden uitgevoerd krachtens een omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan.
14.3.3 Voorwaarden
 • a. het is verboden op of in deze gronden als bedoeld in lid 14.3.1 zonder of in afwijking van een vergunning voor het slopen van een bouwwerk, de aanwezige bouwwerken te slopen.
 • b. alvorens te beslissen op een aanvraag voor het slopen wint het college van burgemeester en wethouders advies in bij de monumentencommissie.