direct naar inhoud van Artikel 4 Natuur - Duinen
Plan: Kustwerk Katwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0537.bpKATkustwerk-va01

Artikel 4 Natuur - Duinen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Natuur - Duinen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. duinen, struiken en opgaande beplanting;
 • b. behoud, versterking en ontwikkeling van de duinen en de aldaar voorkomende natuur- en landschapswaarde;
 • c. de aanleg, het behoud en herstel van de zeewering;
 • d. voetpaden (strandafgangen);
 • e. groen en water.
4.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt ten hoogste 3┬ám.
4.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
4.3.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) de volgende werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het dempen, graven, en vergraven van watergangen;
 • b. het beplanten van de gronden met bomen of andere houtopstanden;
 • c. de aanleg van voet- en fietspaden;
 • d. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
 • e. het afgraven, verlagen, vergraven, ophogen of egaliseren van de gronden;
 • f. het verwijderen van de natuurlijke vegetatie.
4.3.2 Uitzonderingen

Het bepaalde onder lid 4.3.1 is niet van toepassing op het uitvoeren van werkzaamheden welke uit een oogpunt van de veiligheid (waterkeringsfunctie) nodig zijn, waaronder mede begrepen onderhoud en beheer van watergangen en zandsuppletie.

4.3.3 Voorwaarden

Een vergunning als bedoeld in lid 4.3.1 kan slechts worden verleend indien door de uit te voeren werkzaamheden, dan wel de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen, geen blijvende onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuur- en landschappelijk waarde van het gebied.