direct naar inhoud van Artikel 7 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Kustwerk Katwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0537.bpKATkustwerk-va01

Artikel 7 Verkeer - Verblijfsgebied

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer - Verblijfsgebied aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen en straten, wandel- en fietspaden met een functie gericht op zowel verblijf als de afwikkeling van het doorgaande verkeer;
 • b. groen- en speelvoorzieningen;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. nutsvoorzieningen;
 • e. een kiosk ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - kiosk 1';
 • f. een kiosk, uitsluitend gedurende de zomerperiode ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - kiosk 2';
 • g. een ondergrondse parkeergarage ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage';
 • h. in- en uitritten ten behoeve van een ondergrondse parkeergarage;
 • i. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen;

met bijbehorende gebouwen en bouwwerken geen gebouw zijnde.

7.2 Bouwregels
7.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen mogen worden gebouwd ten behoeve van een ondergrondse parkeergarage, en kiosken;
 • b. de ondergrondse parkeergarage dient ondergronds te worden gebouwd;
 • c. de bouwhoogte van een kiosk bedraagt maximaal 3 m.
 • d. de oppervlakte van een kiosk bedraagt maximaal 25 m2;
 • e. het terras bij een kiosk bedraagt maximaal 12 m2;
 • f. de breedte van een kiosk bedraagt maximaal 6 m, gemeten evenwijdig aan de Boulevard;
7.2.2 Bouwwerken geen gebouw zijnde
 • a. de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde, voor de wegaanduiding, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer bedraagt maximaal 10┬ám;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde, anders dan ten behoeve van de verkeersregeling, de verkeers- of wegaanduiding of de verlichting, bedraagt ten hoogste 4 m.
7.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend, het gebruik van de gronden voor:

 • a. het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan;
 • b. het opslaan van gebruiksklare of onklare voer- of vaartuigen of onderdelen hiervan;
 • c. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen.